Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
 

 

VARFÖR LÖNAR DET SIG FÖR DIG ATT INVESTERA I FIXURAS RÄNTEPRODUKT?

Årlig medelavkastning på investeringar har varit 7,9 % *. Fixura erbjuder en lämplig placeringsform för investerare som vill ha god och jämn avkastning med måttlig risk. Produkten är inte beroende av börskurser eller räntefluktuationer och det finns inte heller samma risk med investeringstidpunkt som i samband med handel på börsen eller med räntor. När du har gjort ditt investeringsbeslut och fört över medlen för att bli utlånade kan du ge din tid åt andra projekt och njuta av avkastningen.

*Årlig medelavkastning under åren 2010-2018 efter avdrag av avgifter och kreditförluster.

 

AUTOMATISK INVESTERING

Med hjälp av den automatiska placeringsfunktionen kan du välja lånekriterier. Den automatiska placeringsfunktionen investerar automatiskt när det finns medel på ditt Fixura konto. Den automatiska placeringsfunktionen sprider risken så mycket som möjligt och maximistorleken på låneandelarna bestäms på basen av de kriterier som du själv har valt.

När du har valt villkoren för din portfölj återinvesteras influtna medel i nya lån enligt de villkor du valt så länge du vill. När du investerar via Fixura skapar du på ett enkelt sätt en optimerad låneportfölj som sköter sig själv.

MINIMERA RISKERNA OCH ÖKA AVKASTNINGEN

DELA UPP PORTFÖLJEN

När man placerar är det viktigt att dela upp portföljen mellan flera låntagare. Återinvestering ökar spridningen.

ÅTERINVESTERA

Återinvestering ökar avkastningen. När räntevinsterna återinvesteras drar du nytta av ränta på ränta effekten.

OPTIMERA RISKEN

Om kriterierna är för stränga kan det hända att din placering inte går ut i lån utan ligger på Fixura kontot utan att intjäna ränta. Lösningen kan vara att optimera risken i portföljen. Avkastning och risk går hand i hand.

SÄTT IN OCH PLACERA

Regelbunden insättning och placering ökar avkastningen. Genom att se till att både kapitalet och räntan alltid är placerade maximerar du dina avkastningsmöjligheter.

 

 

VEM LÅNAS DET UT ÅT?

Fixura har stränga villkor för personer som ansöker om lån. Den som ansöker om lån måste vara i åldern 21-68 år, ha regelbunden inkomst och måste ha varit fast bosatt i Finland i minst 3 år. Personer som har betalningsanmärkningar kan inte få lån via Fixura. Alla som ansöker om lån får en kreditklassificering som baserar sig på kreditinformation från Soliditet (Bisnode Finland), deras bedömning av personens kreditvärdighet och på Fixuras egen statistik.

På basen av kreditklassificeringen delas låntagarna in i fem olika stjärnklasser. Det är du själv, som investerare, som väljer dina placeringskriterier i olika stjärnklasser: ränta, allokering, spridning och lånetid. Räntenivån kan väljas mellan 6-27%. Vår tjänst investerar endast i finländska person-till-person lån.

 

INVESTERA

 

AVKASTNING OCH RISK

Investeraren får sin avkastning från den ränta som låntagaren betalar. Investeringar är alltid förknippade med risker. Det finns tre risker som är förknippade med Fixuras ränteplaceringsprodukt: kreditförluster, betalningsfri månad och förtida återbetalning av lånet. För att minimera risken för kreditförlust blir låntagarna noggrant skannade och indelade i fem olika stjärnklasser. Om låntagaren använder den enligt lagen årligen tillåtna amorteringsfria månaden förlängs lånetiden i motsvarande grad. Om lånet återbetalas i förtid ökar de passiva medlen i portföljen tillfälligt. För att minimera passiva medel återinvesterar systemet genast när det är möjligt.

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid finns risker förknippade med placeringar. Genom att sprida investeringarna på många lån minskar man riskerna.

BESKATTNING

Ränteavkastning på person-till-person lån är beskattningsbar kapitalinkomst. Finländska investerares ränteavkastning rapporteras direkt till skattemyndigheterna. Kreditförluster är avdragbara i beskattningen i Finland både för företag och sedan början av 2018 också för privatpersoner.

Investerare bosatta in andra länder än i Finland rapporterar till skattemyndigheter i det land där de är bosatta.