Allmänna villkor för investerare

  

1 Risk

 

Beakta att det finns en risk med alla investeringar. Det bästa sättet att minska risken för kreditförluster är diversifiering. Fixura strävar efter att minimera risken för investerare genom kreditklassificering av låntagare, bortgallring av personer med kreditstörningar eller otillförlitliga kredituppgifter samt överföring av uteblivna betalningar till indrivning.

 

Fixura kontrollerar låntagares kredituppgifter i ansökningsskedet via Soliditet (Bisnode Finland Oy), men kan inte garantera att uppgifterna stämmer. Om låntagaren inte betalar sin månatliga rat förs skulden över till en indrivningsbyrå. Till skulden tillkommer lagliga indrivningskostnader och dröjsmålsränta. Fortsatt utebliven betalning kan medföra rättsliga åtgärder.

 

Låntagaren har laglig rätt att få förlängd betalningstid exempelvis p.g.a arbetslöshet eller sjukdom. Vid behov kan Fixura senarelägga förfallodagen. Låntagaren kan också få en amorteringsfri månad per år. I sådana fall debiteras endast den avtalsenliga räntan och avgifter förutsatt att lånets tidigare rater betalats i tid. Den avtalsenliga räntan fortlöper dock på kvarvarande lånekapital. Låntagaren kan återbetala lånet i förtid och då debiteras inte den ränteandel som ännu inte upplupit.

 

Förtida återbetalningar kan ur investerarens synvinkel ses som en riskfaktor som leder till att den förväntade avkastningen minskar.

 

1.1 Avgifter för investeraren

 

Investerare vars portföljvärde är under 100.000 euro betalar en teckningsavgift på 2 % vid deposition. Om portföljvärdet uppgår till minst 100.000 euro betalar investeraren en teckningsavgift på 1 % vid deposition.

Investerare betalar en transaktionsavgift på 0,9 % på förverkligade investeringar.

Investerare betalar en uttagsavgift på 4 euro per uttag till eget konto.

 

1.2 Avräkning av inkomna medel

 

Till den del en investerares fordran har överförts till indrivning, avräknas låntagarens betalningar i skuldförhållandet mellan låntagaren och investeraren i enlighet med gällande lagstiftning så att avräkning först görs mot lånekapitalets räntor och lånekapital som förfallit till betalning och först därefter mot indrivnings- och övriga kostnader och eventuella dröjsmålsräntor på dem.

 

Oberoende av detta så gör indrivningsbolaget vid envar redovisningstidpunkt i förhållande till investeraren ett automatiskt avdrag för uppkomna indrivningskostnader från de medel som inkommit till följd av låntagarens betalningar innan de influtna medlen redovisas till investerarens eget Fixura-konto.

 

1.3 Automatisk placering

 

Om en investerare önskar att placeringarna skall genomföras automatiskt, kan investeraren välja att aktivera AutoInvest funktionen i Fixuras system. I AutoInvest  väljer investeraren själv de lånekriterier, enligt vilka de automatiska placeringarna skall ske.  I AutoInvest kan investeraren även ställa in hur den procentuella fördelningen av portföljens värde skall ske mellan de olika uppsättningarna med kriterier. Placeringarna i ett enskilt lån varierar från 25 euro till 2 000 euro. För att sprida riskerna strävar systemet till att fördela placeringarna mellan flera olika lån. Eftersom den maximala andelen som kan placeras i ett enskilt lån är 2 000 euro, kan en enskild investerare i enskilda fall komma att investera ensam i ett lån på 2 000 euro, om ingen annan investerare gett anbud på lånet i fråga.

 

Om en investerare inte utnyttjar AutoInvest för att automatiskt genomföra placeringarna, bör varje enskild placering genomföras manuellt av investeraren.

 

1.4 Företag och samfund 

 

Företag och samfund som placerar via Fixura bör säkerställa att deras placering och placeringsbeslut följer från tid till annan gällande aktiebolagslag, annan samfundslagstiftning ävensom övrig tillämplig lagstiftning.

 

2. KONTAKTANDE AV MOTPART

 

Fixura undertecknar skuldebreven på investerarnas vägnar, fakturerar fordringar som uppstår till följd av låneavtalet och vidarebefordrar vid behov fordringar till indrivning eller utmätning. Skuldförhållandet uppstår mellan investeraren och låntagaren. Fixura sköter all kontakt mellan låntagaren och investeraren. Det är inte tillåtet att på egen hand kontakta motparten gällande lånet.

 

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KREDITKONTROLL

 

Fixura förbehåller sig rätten att:

 

- behandla personuppgifter i den mån det krävs för att Fixura skall kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot låntagaren och investeraren;

- använda sig av den mottagna och behandlade informationen i sitt samarbete med myndigheter och samarbetspartners;

- använda informationen för Fixuras egen och samarbetspartners marknadsföring av varor och tjänster;

- överlåta sin fakturering och reskontra till tredje part;

- granska låntagarens kreditvärdighet och kreditklass genom att tex. använda sig av kreditupplysningstjänster som Soliditet (Bisnode Finland Oy) och Instantor AB.

 

Fixura kan inte garantera de uppladdade eller inskickade löneintygens riktighet.

 

4. TILLÄMPLIG LAG

 

I skuldförhållandet mellan långivaren och investeraren samt i samarbetet mellan investeraren och Fixura tillämpas finsk lag.