Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de flesta frågor som investerare ofta ställer. Om det inte finns svar på det som du undrar över nedan så hjälper vår kundsupport dig gärna vidare!

 

Hur gör jag för att kunna börja investera via Fixura?

Minimiåldern för investerare i Fixuras lån är 18 år. Du börjar med att skapa en egen profil och fylla i kundinformationsblanketten och genom att identifiera dig med hjälp av TUPAS-identifiering. När dina uppgifter är godkända kan du föra över pengar och börja investera.

Vi följer Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. (444/2017)

Du kan investera i person-till-person lån även som företagskund.

Hur för jag över pengar till mitt placeringskonto?

När du är inloggad har du tillgång till ditt personliga referensnummer och kontonumret till Fixuras kundmedelkonto. Använd alltid referensnumret när du för över pengar från ditt eget konto till kundmedelskontot. Överföringen finns på ditt Fixura konto inom ett par bankdagar efter att den gjorts.

Är det tryggt att investera via Fixura?

Att placera pengar är alltid förknippat med en viss risk. Även för person-till-person lån gäller samma gamla sanning som för andra placeringar: större förväntningar på avkastningen går hand i hand med högre risk. Risker som kan gälla person-till-person lån är risken att förlora kapitalet och att avkastningen avviker från den förväntade avkastningen. Det bästa sättet att minimera risken är att fördela placeringarna på så många olika lån som möjligt.

För att minimera risken för kreditförluster har Fixura strikta kriterier för dem som ansöker om lån:

– Låntagaren ska vara 21–68 år, fast bosatt i Finland och ha regelbundna inkomster.

– Personer som har anmärkningar i kredituppgifterna kan inte ansöka om lån via Fixura.

– Samma gäller för personer som har misskött sina tidigare lån via Fixura.

– Alla låntagare får en kreditklassificering som baserar sig på Soliditets (Bisnode Finland) kredituppgifter, deras bedömning av personens kreditvärdighet samt Fixuras egen statistik.
Default-risken är beräknad på basen av Fixuras statistik.

Den automatiska placeringsfunktionen

Med hjälp av den automatiska placeringsfunktionen kan du välja egna kriterier för kreditgivning. Den automatiska placeringsfunktionen investerar automatiskt när pengar är tillgängliga på ditt Fixura konto. Du kan välja hur stor andel av din portfölj som ska placeras i en viss riskklass, den lägsta räntan för densamma samt lånetid.

När återbetalningar görs på lånen, placeras dessa på nytt i lån som uppfyller de kriterier som investerarna valt. Med andra ord sköter investeringen sig själv. Autoinvest inställningarna kan ändras eller funktionen kan stängas av när som helst.

Hur beskattas investeringar som gjorts via Fixura?

Kapitalskatt skall betalas på ränteinkomster. Ränteinkomster är skattepliktiga i Finland och man betalar kapitalskatt enligt gällande skatteprocent. Man kan göra avdrag för kreditförluster i beskattningen.  Fixura förser Skatteförvaltningen årligen med uppgifter om privatpersoners ränteintäkter och kreditförluster. Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får av Skatteförvaltningen.

Ytterligare information om beskattning finns på adressen www.vero.fi.

Du kan också skriva ut en skatterapport för en viss tidsperiod när du är inloggad i Fixuras system.

Vad händer om låntagaren inte betalar tillbaka sitt lån?

Om betalningen dröjer får låntagaren en betalningspåminnelse två veckor efter förfallodagen. Följande betalningspåminnelse sänds när det gått en månad efter förfallodagen. Lånet förfaller i sin helhet, om de obetalda raterna utgör mer än 5% av den totala lånesumman och lånet överlåts till indrivning. Om lånet fortfarande inte betalas kan det ansökas om en dom vid tingsrätten med hjälp av vilken skulden kan krävas in via utmätning.

När lånet förfallit kan lånets ursprungliga ränta debiteras i 180 dagar. Därefter debiteras lagstadgad förseningsränta ända tills skulden är betald i sin helhet. De extra utgifter som uppstår i samband med indrivningen betalas av låntagaren.

Hur gör jag för att lyfta pengar från mitt Fixura konto?

De månatliga amorteringar som låntagarna betalar flyttas till investerarens Fixura konto. Investeraren kan när hen vill lyfta det fria kapitalet till sitt eget bankkonto. Överföringen tar några bankdagar och uttagsavgiften är 4 euro. Majoriteten av investerarna placerar dock amorteringarna i nya lån, vilket också ökar avkastningen med tiden.

Automatiskt månatligt uttag

Om du vill kan du aktivera ett automatiskt månatligt uttag från ditt konto. Du behöver bara välja en summa som betalas månatligen till ditt bankkonto vartefter medel som består av amorteringar samlats på ditt placeringskonto.
Det automatiska månatliga uttaget kan vara i bruk samtidigt som Autoinvest funktionen är i bruk. Kontakta Fixuras kundsupport om du vill aktivera det automatiska månatliga uttaget.

Vilken information ger låntagares stjärnklassificering?

Låntagarna delas in i fem olika stjärnklasser på basen av risk. En person som ansöker om lån kan få 1-5 stjärnor. En klassificering på en stjärna innebär hög risk och fem stjärnor innebär låg risk ur investerarens synpunkt. Kreditklassificeringen beskriver sökandens sannolika betalningsbeteende och den kreditrisk som är förknippad med personen. Sökanden som fått en stjärna har en större risk att förorsaka kreditförluster än sökanden som fått fem stjärnor.

Faktorer som inverkar på kreditklassificeringen är förutom sökandens inkomster och utgifter ett tiotal olika faktorer såsom hemort och tidigare betalningsbeteende. Även om en sökande har fått en god kreditklassificering är det ingen garanti för en enskild sökandes återbetalningsförmåga eller beredvillighet till att betala.

Vem kan beviljas ett lån som förmedlas via Fixura?

En låntagare har möjlighet att få lån som Fixura Ab Oy förmedlar om personen i fråga: 


– Är en myndig person i åldern 21- 68 år. 


– Är fast bosatt i Finland. 


– Har angett sina inkomstuppgifter. 


– Inte har några betalningsstörningar från tidigare. 


– Inte är styrelsemedlem i företag med kreditstörningar. 


– Har nätbankkoder till en bank som Fixura har ett samarbetsavtal med.

Hur förvaras mina pengar?

Investerarnas pengar förvaras på Fixuras kundmedelskonto hos Nordea och/eller Andelsbanken. Investerarnas pengar förs separat från Fixuras pengar och de tas inte upp i Fixuras balansräkning.

Vilka är kostnaderna för investeringar?

Investeraren betalar följande kostnader:
TECKNINGSAVGIFT
Investerare vars portföljvärde är under 50.000 euro betalar en teckningsavgift på 2 % vid deposition.
Investerare vars portföljvärde är minst 50.000 men under 100.000 euro betalar en teckningsavgift på 1,5 % vid deposition.
Investerare vars portföljvärde är minst 100.000 men under 500.000 euro betalar en teckningsavgift på 1 % vid deposition.
Om portföljvärdet är minst 500.000 euro betalar investeraren en teckningsavgift på 0,5 % vid deposition.
Nivån på teckningsavgiften fastställs på basen av det aktuella portföljvärdet sammanräknat med värdet på en ny inbetalning.

TRANSAKTIONSAVGIFT 0,9% på förverkligade investeringar.
UTTAGSAVGIFT 4 euro per uttag till eget konto.

Hur gör jag för att avsluta investeringarna?

För närvarande är det inte möjligt att sälja lånen på andrahandsmarknaden med andra ord är det tyvärr inte möjligt att avsluta hela investeringen på en gång. Om du av någon anledning vill avsluta dina investeringar kan du stänga av Autoinvest funktionen så att inga nya placeringar görs. Efter detta kan du lyfta pengar från placeringskontot vartefter lån återbetalas.

Vilken avkastning har Fixura investerare fått i medeltal?

Den årliga medelavkastningen för 2010-2017 efter avdrag av avgifter och kreditförluster är 8,3%. Lägg märke till att de kriterier för placeringen som investerarna själva har valt påverkar ränteavkastningen. Lägg också märke till att historisk avkastning inte är en garanti för/ löfte om framtida avkastning.

Varför ansöker man om Fixura lån?

Det ansöks om lån av många olika orsaker. Oftast ansöker man för att renovera eller för att slå ihop tidigare lån.

Omfattas Fixura av insättningsgarantin?

Investeringar via Fixura i person-till-person lån omfattas inte av insättningsgarantin. Fixura är emellertid inte part i skuldförhållandet mellan investeraren och låntagaren, vilket innebär att om Fixura skulle komma på obestånd påverkar detta inte skuldförhållandet mellan investeraren och låntagaren.

Hur går det med min investering om Fixura Ab Oy kommer på obestånd?

Skuldebrev görs alltid upp mellan investerare och låntagare. Skuldförhållandet består även om Fixura som förmedlat lånet hamnat på obestånd.

Är eventuella förluster från placeringar i person-till-person lån avdragbara i beskattningen?

Förluster från placeringar i person-till-person lån är avdragsbara i beskattningen för privatpersonen i Finland.

Kan jag börja investera i person-till-person lån genom att investera t.ex. 50€/månad?

Jo, det kan du. Du kan sätta in en summa som du själv väljer på ditt konto vid en tidpunkt som du själv väljer. Vid investeringar i person-till-person lån är tidpunkten inte avgörande. Du kan fritt välja en lämplig månadssumma. När du aktiverar Autoinvest funktionen investerar systemet de medel som kommer in på kontot automatiskt i lån. När lån återbetalas investeras även amorteringar och räntor på nytt, vilket gör att din portfölj växer hela tiden.