Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Du måste vara inloggad före du kan skicka detta formulär

Direktiv angående penningtvätt

Lagen som baserar sig på EU:s penningtvättsdirektiv innebär för Fixuras del bland annat att vi är förpliktade att göra en riskbedömning av huruvida Fixura kan bli utsatt för att någon utnyttjar bolaget i samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen i fråga förpliktar oss att införskaffa detaljerad information om våra kunder. Av denna orsak måste vi ställa frågor och be er fylla i blanketten nedan. All information behandlas konfidentiellt. Alla anställda inom Fixura har tysnadsplikt och vi följer personuppgiftslagen. Fixura kan inte göra en bedömning av om tjänsten är lämplig för kunden om all nödvändig information inte uppges. Av samma orsak kan Fixura också tvingas att neka en potentiell kund att bli kund eller att avbryta kundförhållandet, detta för att följa direktiven om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Erfarenhet och kunskap om placering

Finansieringsinstrument
Placeringstjänster

Karaktär och storlek på placeringsverksamheten

År
Handelsaktivitet

Kundens ekonomiska ställning

Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism 18.7.2008 / 503, förpliktar oss att efterfråga ursprunget till det investerade kapitalet

Finansieringsinstrument
Annat
Ursprunget av tillgångarna
Annat
Nuvarande tillgångar
Annat
Typ av inkomst
Typ av anställning
Annat
Utbildning
€/månad
€/månad

Mål för kundens placeringsverksamhet

Tidsspann för hela placeringsverksamheten
Investeringsmål
Riskaptit
  Låg Neutral Hög
Andra investeringar
Fixura investments

* Jag har bekantat mig med informationen och villkoren gällande placeringstjänsten i en sådan omfattning att jag anser att jag kan fatta självständiga placeringsbeslut gällande tjänsten med beaktande av min ekonomiska ställning och risken.

* Jag har förstått: - de allmänna villkoren i Fixuras kundavtal och förbinder mig att följa dem - de risker som anknyter till investering i Fixura - de eventuella avgifter som är kopplade till investeringen Jag försäkrar att uppgifterna jag gett i punkterna är korrekta och förbinder mig att meddela Fixura utan dröjsmål om uppgifterna förändras.