Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Fixura Ab Oy

FO-nummer 2246639-7
Hovrättsesplanaden 15 C 29, 65100 Vasa
Telefonnummer vardagar klo 9.00 - 16.00
+358(0)20 7344 530
E-post: info@fixura.com

2. Kontaktperson i registerärenden

Förfrågningar och begäran om kontroll av egna uppgifter sänds till adressen info@fixura.com

Kontaktperson gällande registret:
Tiina Mäkisalo
tiina.makisalo@fixura.com

3. Registrets namn

Fixura Ab Oy:s kundregister

4. Syfte med behandling av personuppgifter

Syftet med behandling av personuppgifter är att ta hand om och utveckla uppdrag och tjänster i anslutning till Fixura Ab Oy:s register och bl.a. att göra låneklassificering, administrera kontaktuppgifter, riskbedömning som omfattar bl.a. verksamhet som strävar till att motverka penningtvätt, direktmarknadsföring och att rikta tjänster mot kunder och att sköta om lagenliga skyldigheter att förvara, rapportera och sköta förfrågningar i enlighet med myndigheternas direktiv och anvisningar. Dessutom behandlas personuppgifter inom de ramar som lagen tillåter och förpliktar till för att sköta kundkontakter, administration och utveckling, för analys, statistik och till att producera och erbjuda informationstjänster.

Fixura Ab Oy och de bolag som ingår i samma koncern har rätt att använda och överlåta uppgifter som ingår i registret för vissa ändamål såsom i marknadsföringssyfte i enlighet med lagen om personuppgifter. I samband med registreringen kan personen själv godkänna användning av sina personliga uppgifter i marknadsföringssyfte.

5. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla uppgifter om grupper av följande typ:

 • Den registrerade har eller har haft en kundrelation, gjort en ansökan för att upprätta en kundrelation, registrerat en kundrelation eller någon annan personlig kontakt med den registeransvariga.
 • Den registrerade har eller har haft delaktighet i en kundrelation, skyldighet eller någon annan rätt till avtal med eller service av den registeransvariga eller rätt att ge uppdrag till den registeransvariga.
 • Registrering av uppgifter baserar sig på en skyldighet enligt lag.

Grundläggande personuppgifter såsom

 • Namn, adress, postnummer, postadress, hemort, telefonnummer, bankuppgifter och e-postadress
 • Datum när kundrelationen inletts och avslutats
 • Födelsedatum och personnummer/FO-nummer
 • Språk, nationalitet
 • Beskattningsland
 • Uppgifter om kundens ekonomiska situation (t.ex. utbildning, yrke, inkomstuppgifter)
 • Samtycke för och förbud mot direktreklam
 • IP-adresser
 • Data om transaktioner, låntagare (användarnamn, ansökningar, avtal, fakturering och indrivning, betalningsanmärkningar)
 • Data om transaktioner, investerare (användarnamn, avtal, uppgifter om investerare t.ex. erfarenhet av investering, grunduppgifter om företagaranvändare såsom företagets namn, FO-nummer, kontaktperson)
 • Lagenliga förpliktelser och engagemang (tex politiskt inflytelserik person)

6. Förvaring av personuppgifter

Uppgifter insamlade om den registrerade förvaras i den registeransvarigas kundregister i sex år efter att den registrerades lån eller investeringar är återbetalade i sin helhet. Användarkontot kan på begäran inaktiveras under förvaringstiden och då kan kontot inte längre användas.

Om den registrerade inte har något aktivt lån eller aktiva investeringar förvaras uppgifterna i två år efter den senaste registreringen, inloggningen, ansökan eller annan aktivitet.

7. Normala informationskällor

När användaren registreras samlas uppgifter om användaren in liksom under hela tiden kundförhållandet är i kraft. Personuppgifter kan samlas in och/eller verifieras:

 • Av kunden i samband med registreringen eller senare när kunden kompletterar eller ändrar sina uppgifter
 • Ur det register om kredituppgifter som Bisnode Finland Oy upprätthåller
 • Ur register som myndigheterna upprätthåller
 • Ur Instantors rapport
 • Av Suomen Asiakastieto Oy
 • SIA Nordigen solutions

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter kan vid behov lämnas ut till utomstående parter så som kreditupplysningsföretag, indrivningbyråer, andra samarbetsparter och myndigheter. Uppgifterna som krävs för en kreditanalys baserad på analys av låntagarens nätbankstransaktioner kan samlas in och lämnas ut till nuvarande samarbetspartners för data-analys, utvärdering, serviceutveckling såväl som förbättring av kategorisering, sortering och förbättring av användarbarhet och andra motsvarande ändamål.

Uppgifter kan lämnas ut i marknadsförings- eller undersökningssyfte om kunden har gett sitt samtycke.

Uppgifter lämnas regelmässigt ut till vår egen marknadsföring, för detta syfte används e-postadresser och för- och efternamn. Dessa uppgifter överlåts inte till utomstående.

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Fixura överför i allmänhet inte personuppgifter utanför EU eller EES området. Om det är nödvändigt att föra över personuppgifter utanför EU eller EES för att tillhandahålla tjänsten, försäkrar vi oss om att personuppgifterna har ett tillräckligt skydd bland annat genom att komma överens om att personuppgifterna behandlas konfidentiellt och lagenligt i enlighet med till exempel de standardavtalsklausuler som Europeiska Kommissionen har godkänt och i övrigt genom att personuppgifter behandlas enligt denna dataskyddspraxis.

10. Principer för skydd av registret

De kunduppgifter som finns i pappersform förvaras i låsta och övervakade lokaler. Kundregisteruppgifterna finns i en databas som är skyddad av en brandvägg, de är dolda bakom användarnamn och skyddade med hjälp av andra tekniska lösningar. Endast Fixura Ab Oy:s
personal eller befullmäktigade samarbetsparter har användarrättigheter till uppgifterna. Fixura Ab Oy:s personal och samarbetsparter har tystnadsplikt.

11. Kontrollrätt

Enligt personuppgiftslagen 26 – 28 § har varje registrerad person rätt att kontrollera anteckningar om personen i fråga i personregistret. En begäran lämnas in skriftligen till den registeransvariga till adressen info@fixura.com.

12. Rätt att yrka på rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att yrka på att en felaktig uppgift korrigeras eller avlägsnas. En del av uppgifterna som användaren har angett kan hen själv ändra via sin egen profil. De inkorrekta uppgifter som den registrerade användaren själv kan ändra måste omedelbart ändras på eget initiativ när uppgifterna inte längre är korrekta. Ifall användaren inte kan ändra sina uppgifter bör hen kontakta Fixuras kundsupport för att ändra uppgifterna.

13. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Behandling av en registrerad persons personuppgifter grundar sig huvudsakligen på avtal. Dessa personer har i princip inte rätt att avlägsna sina egna uppgifter.

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av sina uppgifter för direktmarknadsföring genom att ta kontakt med Fixuras kundsupport antingen skriftligen eller per telefon eller genom att logga in på sin egen profil.

Den registrerade har rätt att besvära sig hos Dataskyddsmyndigheten ifall hen anser att Fixura som registeransvarig inte har följd denna dataskyddsbeskrivning eller lagenlig praxis.