Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 

Dataskyddsbeskrivning

 

1. Register ansvarig

Fixura Ab Oy
FO- nummer 2246639-7
Handelsesplanaden 15, 65100 Vasa
Övriga kontaktuppgifter:
Telefonnummer under tjänstetid: Vardagar kl 9.00 - 16.00
tel. +358 (0)20 7344 530
e-post: info@fixura.com

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Fixura Ab Oy:s kundregister. 

Registeransvarig kontakperson:
Mirja Palola, e-post: mirja.palola@fixura.com
Handelsesplanaden 15, 65100 Vasa

3. Registrets namn

Fixura Ab Oy:s kundregister.

4. Ändamål med behandling av personuppgifter

Personuppgifter registrerade i registret används till att sköta kundkontakter med låntagare och långivare och till upprätthållande av person-till-person låneverksamheten, till att skapa person-till-person låneansökningar, fakturera låntagare, sköta indrivning, identifiera kunder och som beslutsunderlag.

Personuppgifter används enligt reglerna i lagen om personuppgifter till att sköta kundkontakter, administration och utveckling, analys, statistik och till att producera och erbjuda service både åt låntagare och långivare. Fixura Ab Oy och de bolag som ingår i samma koncern har rätt att använda och överlåta uppgifter som ingår i registret för vissa ändamål såsom i marknadsföringssyfte i enlighet med lagen om personuppgifter. Den registrerade personen kan själv förbjuda användning av sina personliga uppgifter i marknadsföringssyfte via sin egen profil i systemet.

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande uppgifter:
• För- och efternamn
• Personsignum
• Användarnamn
• Kön
• Adressuppgifter
• Bankuppgifter
• Boendeuppgifter & Civilstånd
• E-postadress
• Telefonnummer
• Inkomstuppgifter
• Arbetsförhållande & Utbildning
• Övriga uppgifter kunden angett om sig själv
• Historik över låneansökningar och beviljade lån och kreditscoring
• Uppgifter om betalningsstörningar
• Uppgifter om ansvariga personer inom bolaget
• Uppgifter i anslutning till fakturering och utmätning
• Basinformation om företagsanvändare, Företagets namn, FO-nummer, kontaktperson
• Medgivande och förbud för direktmarknadsföring
• Datum för start och avslutande av kundförhållandet

6. Regelmässiga uppgiftskällor

När kunden registreras samlas uppgifter om kunden in, liksom under hela tiden kundförhållandet är i kraft. Personuppgifter insamlas och/eller verifieras:
• I samband med att kunden registrerar sig eller senare i samband med att den registrerade kompletterar uppgifter i sin profil
• Ur det kreditregister som Soliditet.fi - Bisnode Finland Oy upprätthåller.
• Ur de register myndigheterna upprätthåller
• Ur Instantors rapport

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

I princip överlämnas inte uppgifter till utomstående, med undantag av kreditupplysningsföretag, indrivning och myndigheter. Om Kunden gett sin tillåtelse kan uppgifter om e-post och för- och efternamn användas av Fixura Ab Oy i marknadsförings- eller undersökningssyfte. Uppgifterna överlåts inte till utomstående marknadsförare.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Fixura Ab Oy:s personuppgifter översänds inte utanför Europeiska Unionen eller utanför det europeiska ekonomiområdet.

9. Principer för skyddsregistret

Kunduppgifterna uppbevaras i låsta utrymmen, tillgången till utrymmena är begränsad. Registret uppbevaras bakom en brandvägg skyddad av användarnamn och lösenord. Systemets användarrättigheter är begränsade till utvalda personer som hanterar Fixuras system. Förbindelsen mellan vårt system och databasen som innehåller vårt kundregister är skyddad. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och inga parter utanför bolaget har tillgång till uppgifterna.

10. Granskningsrätt

Enligt Personuppgiftslagen 26§ har varje registrerad person rätt att kontrollera alla anteckningar om personen i fråga i personregistret. Ansökan bör göras skriftligen och riktas till upprätthållaren av registret.

11. Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Vi förbehåller oss rätten att automatiskt korrigera eller ändra alla felaktiga, onödiga, bristfälliga, föråldrade eller skadliga personuppgifter i registret enligt behov. Vi sköter på eget initiativ om att ändra felaktiga uppgifter, detta görs också på kundens begäran. Begäran om ändring av kunduppgifter kan göras per e-post, skriftligen eller via telefonsamtal till Fixuras kundservice. En del av uppgifterna kan användaren själv ändra via sin egen profil i systemet. Av säkerhetsskäl kan vissa uppgifter inte ändras direkt via den egna profilen.

12. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter & marknadsföring

Personuppgifter på Fixuras Kunder kan säljas eller överlåtas åt utomstående om Kunden gett sitt medgivande. Fixura Ab Oy kan använda kunduppgifterna inom sin egen direktmarknadsföring eller inom annan direktmarknadsföring (elektroniska medier medräknade) om detta godkänts av kunden. Den registrerade personen har enligt lagen om personuppgifter rätt att förbjuda Fixura att använda information om personen i fråga. Kunden kan förbjuda användning av uppgifterna inom marknadsföring och utlämnande av uppgifter via sin egen profil i systemet.