Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Yksityishenkilöiden luottotappiot verovähennyskelpoisiksi


Voimme asiakkaidemme iloksi kertoa, että Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut Keskusverolautakunnan päätöksen vertaislainojen luovutustappioiden vähentämisestä 19.1.2018 julkaistulla päätöksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa vertaislainoihin sijoittaneelle sitä, että samoin kuin minkä muun luovutustappion hyvänsä, myös vertaislainojen luottotappiot voi vähentää luovutusvoitosta verovuonna ja sitä seuraavana viitenä vuotena sitä mukaa, kun voittoa kertyy.

Sijoittajan on myös hyvä huomioida, että verovuodesta 2016 alkaen luonnollinen henkilö ja kuolinpesä ovat voineet vähentää luovutustappioita kaikista pääomatuloista. Näin ollen luovutustappioiden verovähennyskelpoisuus ei vaadi luovutusvoittojen olemassaoloa.

Päätös luottotappioiden verovähennyskelpoisuudesta nostaa vertaislainasijoittamisen verotuksellisesti samalle tasolle perinteisten sijoitusmuotojen kanssa. Nyt vertaislainasijoittajien verokohtelu on tasavertainen esimerkiksi osake- ja asuntosijoittajien kanssa. Luottotappioiden verovähennyskelpoisuus vähentää sijoitustuotoista maksettavia veroja, mikä parantaa sijoitustoiminnan nettotuottoa.

Verovähennyskelpoiset luottotappiot voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, lopullisiin ja oletettuihin luottotappioihin. Lopulliset luottotappiot perustuvat kuolemantapauksiin ja päättyneisiin velkajärjestelyihin, jolloin sijoittajien lainasaatavat eivät ole enää perittävissä. Oletetut luottotappiot perustuvat velallisten ulosotolta saatuihin varattomuustodistuksiin. Vaikka varattomuustodistus oikeuttaa luottotappion kirjaamiseen verotuksessa, sijoittajan kannalta on kuitenkin tärkeää huomioida, että sijoitusten kassavirta jatkuu tyypillisesti varattomuustodistuksen vastaanottamisen jälkeen.

Uuden verotuskäytännön johdosta olemme muuttaneet luottotappioiden esittämiseen liittyviä lukuja. Olemme lisänneet luottotappiotietoihin mukaan verovähennyskelpoisiksi hyväksytyt ja varattomuustodistuksiin perustuvat oletetut luottotappiot. Näin sijoittajat pystyvät hyötymään oletettujen luottotappioiden verovähennyskelpoisuudesta.

Muutoksen vaikutus salkkujen arvoon

Sijoittajien on hyvä huomioida, että luottotappioiden raportointiin liittyvä muutos vaikuttaa myös omilla sivuilla ja veroraportissa näytettävään salkun arvoon. Muutoksen jälkeen salkun arvoon on otettu huomioon myös verovähennyskelpoiset oletetut luottotappiot sekä niihin kohdistuneet maksusuoritukset.

Veroraportointi 2017

Lähetämme verottajalle tiedot vuonna 2017 toteutuneista korkotuotoista ja luottotappioista automaattisesti. Sijoittajan tulee ainoastaan tarkistaa, että esitäytetyssä veroehdotuksessa olevat tiedot ovat oikein.

Verotuksen oikaisu vuosilta 2012-2016

Verovuosien 2012-2016 osalta verovelvollinen voi hakea oikaisua verotuksen oikaisulautakunnalta. Sijoittajalla on oikeus hakea oikaisua 5 vuoden sisällä verotuspäätöksestä. Näin ollen vuoden 2012 luottotappioiden osalta oikaisuvaatimus tulee tehdä viimeistään 31.12.2018. Olemme lähettäneet sijoittajillemme sähköpostitse salkkukohtaiset yhteenvetoraportit vuosina 2012-2016 toteutuneista luottotappioista.

Linkit:
Katso Keskusverolautakunnan ja KHO:n vahvistama päätös verovähennyskelpoisuudesta 
Voit lukea lisätietoa oikaisuvaatimukseen liittyen klikkaamalla tästä.